coaching 
from 
presence
why
how
what
who
Uitgangspunten en methoden

Veel problemen waar mensen vandaag de dag tegenaan lopen, zijn niet mentaal of emotioneel op te lossen. Dat komt ten eerste omdat de bron van deze issues is afgeschermd van je bewustzijn. Daarnaast is de bron van deze issues hoofdzakelijk neuro-somatisch van aard en niet mentaal.

De afscherming van deze 'verwondingen' (micro-trauma's) is het resultaat van het natuurlijke beschermingsmechanisme van een onvolledig ontwikkeld (jong) zenuwstelsel.

Dit beschermingsproces van innerljke fragmentatie creeert in de loop der jaren tientallen sub-persoonlijkheden (parts), die samen en in concert jouw 'persoonlijkheid' of 'ego' vormen. Elke part is geworteld in een deel van je zenuwstelsel.

Sommige parts kunnen in de loop der jaren als dysfunctioneel worden ervaren. Dan is het tijd om ze te bevrijden en ze te helpen integreren in je Zelf. Daarmee update je je zenuwstelsel.

Ik help je om je dysfunctionele parts terug te laten integreren in je echte Zelf. Ik gebruik hiertoe verschillen technieken: o.a. IFS van dr. Richard Schwartz, Polyvagal Theory van Debb Dana en Focusing van Eugene Gendlin.

Al deze technieken hebben gemeen dat activering van de staat van Presence bij zowel de coach als de coachee of client tijdens de sessie cruciaal is voor succes. Hiervoor gebruik ik verschillende technieken, die ik in de afgelopen 20 jaar zelf heb ontwikkeld.

Als disfunctionele parts weer re-integreren in Zelf of Gewaarzijn, zullen nieuwe leefmogelijkheden zich vanzelf ontvouwen. In de richting van diepere aspiraties. Spontaan en effortless.

Principles and Methods

Many of the problems that people face today cannot be solved mentally or emotionally. This is first and foremost because the source of these issues is shielded from your consciousness. Additionally, the source of these issues is mainly neuro-somatic in nature and not mental.

The shielding of these "wounds" (micro-traumas) is the result of the natural protective mechanism of an underdeveloped (young) nervous system.

This protective process of inner fragmentation creates over the years dozens of sub-personalities (parts) that together and in concert form your "personality" or "ego". Each part is rooted in a part of your nervous system.

Some parts may be experienced as dysfunctional over the years. Then it is time to free them and help them integrate into your Self. This updates your nervous system.

I help you to have your dysfunctional parts re-integrate into your real Self. I use various techniques for this, including IFS by Dr. Richard Schwartz, Polyvagal Theory by Debb Dana and Focusing by Eugene Gendlin.

All of these techniques have in common that activating the state of Presence in both the coach and the coachee or client during the session is crucial for success. Working as a meditation teacher for over 20 years, I have specialized in inviting Deep Presence and guiding people directly to experience Presence for themselves.

As dysfunctional parts re-integrate into Self or Awareness, new possibilities of living will unfold spontaneously and effortlessly within you.