coaching 
from 
presence
why
how
what
who
Uitgangspunten en methoden

Veel problemen waar mensen vandaag de dag tegenaan lopen, zijn niet mentaal of emotioneel op te lossen. Dat komt ten eerste omdat de bron van deze issues is afgeschermd van je bewustzijn. Daarnaast is de bron van deze issues hoofdzakelijk neuro-somatisch van aard en niet mentaal.

De afscherming van deze 'verwondingen' (micro-trauma's) is onderdeel van het natuurlijke beschermingsmechanisme van je zenuwstelsel.

Dit natuurlijke beschermingsproces creeert in de loop der jaren tientallen innerlijke delen (sub-persoonlijkheden), die tesamen jouw 'persoonlijkheid' of 'ego' vormen. Elk innerlijk deel is geworteld in je zenuwstelsel.

Sommige innerlijke delen kunnen in de loop der jaren als dysfunctioneel worden ervaren. Dan is het tijd om ze te bevrijden en ze te helpen integreren in je Zelf. Daarmee 'update' en heel je je zenuwstelsel.

Ik help je om de disfunctionele innerlijke delen terug te laten integreren in je echte Zelf. Ik gebruik hiertoe verschillen technieken: o.a. IFS van dr. Richard Schwartz, Polyvagal Theory van Deb Dana en Focusing van Eugene Gendlin.

Al deze technieken hebben met elkaar gemeen dat de staat van Presence bij zowel de coach als de coachee of client tijdens de sessie cruciaal is voor succes. In de afgelopen 20 jaar heb ik verschillende technieken ontwikkeld om mensen te helpen Presence te ontdekken.

Als disfunctionele delen weer re-integreren in Zelf of Gewaarzijn, zullen nieuwe leefmogelijkheden zich vanzelf ontvouwen. In de richting van je diepere aspiraties. Spontaan en effortless

Principles and Methods

Many of the problems that people face today cannot be solved mentally or emotionally. This is first and foremost because the source of these issues is shielded from your consciousness. Additionally, the source of these issues is mainly neuro-somatic in nature and not mental.

The shielding of these "wounds" (micro-traumas) is the result of the natural protective mechanism of an underdeveloped (young) nervous system.

This protective process of inner fragmentation creates over the years dozens of sub-personalities (parts) that together and in concert form your "personality" or "ego". Each part is rooted in a part of your nervous system.

Some parts may be experienced as dysfunctional over the years. Then it is time to free them and help them integrate into your Self. This updates your nervous system.

I help you to have your dysfunctional parts re-integrate into your real Self. I use various techniques for this, including IFS by Dr. Richard Schwartz, Polyvagal Theory by Debb Dana and Focusing by Eugene Gendlin.

All of these techniques have in common that activating the state of Presence in both the coach and the coachee or client during the session is crucial for success. Working as a meditation teacher for over 20 years, I have specialized in inviting Deep Presence and guiding people directly to experience Presence for themselves.

As dysfunctional parts re-integrate into Self or Awareness, new possibilities of living will unfold spontaneously and effortlessly within you.