why
how
what
about
Transformatie vs. verandering

De natuurlijke beweging die voortvloeit uit een Coaching from Presence traject noem ik transformatie. Transformatie is een ontwikkelingsproces dat zich van binnenuit op heel natuurlijke wijze ontvouwt.

Transformeren is iets anders dan veranderen. Veranderen legt de focus op ergens vanaf willen, iets anders willen dan zoals het nu is. Coaching from Presence heeft nooit tot doel om iemand te veranderen. Daarin zit vaak een fundamenteel gebrek aan begrip en waardering voor het verleden en het heden.

Transformatie is iets anders dan nieuw gedrag of een nieuwe gewoonte aanleren. Duurzame transformatie is gebaseerd op de verfijning en vergroting van gewaarzijn van jezelf en je omgeving. Zonder ontwikkeling van gewaarzijn is een verandering slechts tijdelijk of nutteloos.

Daarom richt mijn coachingstraject zich op het vergroten en verfijnen van gewaarzijn als basis voor transformatie.

Om je interne en externe gewaarzijn te verfijnen en te vergroten richten we ons op het ontwikkelen van de volgende kernvaardigheden:
1. Je innerlijke (neurosomatische) staat herkennen
2. Je neurosomatische staat reguleren
3. Presence uitnodigen
4. Oncomfortable gevoelens in je zenuwstelsel dragen zonder te verkrampen
5. Bewegen vanuit Presence

Deze vaardigheden zetten een transformatieproces in gang dat leidt naar een toekomst met de grootste potentie voor jou en de mensen waarmee je mee leeft en werkt.

Samen trainen we je nieuwe vaardigheden en evalueren het natuurlijke transformatieproces dat daaruit voortvloeit.
Transformation vs. change

Coaching from Presence would never aim to change you. That is because the idea of needing to change hides a fundamental lack of love and respect for present reality and past experiences.

The word transformation better expresses the natural movement that results from a Coaching from Presence process.

Transformation is far more profound than just learning new behavior or creating a new habit. Sustainable transformation is based on the refinement and expansion of awareness. Awareness of yourself and your environment. Without it, any change is either temporary or useless.

That is why my coaching focuses on increasing and refining awareness as the basis for natural and sustainable transformation.

To enable you to refine and increase your internal and external awareness, we focus on developing the following core skills:
1. Recognizing your inner (neurosomatic) state
2. Regulating your neurosomatic state
3. Inviting presence
4. Carrying uncomfortable feelings in your nervous system without contracting
5. Moving from Presence

These skills initiate a transformation process that leads to a future with the greatest potential for you and the people you live and work with.

Together we train your new skills and evaluate the natural transformation process that unfolds.


Presence

Presence is de meest natuurlijke staat van bewustzijn. Het zal je verrassend vertrouwd aanvoelen.

Jonge kinderen brengen een groot deel van hun dag door in Presence of als Presence. Maar op weg naar volwassenheid eisen de aannames, interpretaties en verhalen van de mind steeds meer aandacht op en verliezen we geleidelijk het vermogen om diep Aanwezig te zijn. Uiteindelijk brengen we het grootste deel van de dag door in wat ik noem story-consciousness (verhalen-bewustzijn) en zijn we Presence vergeten.

Als je dit leest, is het tijd om Presence te herontdekken en je leven ermee te verrijken.

In Presence ben je gevoeliger, helderder, vrediger en meer verbonden dan in story-consciousness.
Het is een staat waar subtiele inzichten waarneembaar zijn en je mind, je zenuwstelsel en je lichaam kunnen herstellen. Een soort reset-button die je terugvoert naar de essentie.

In story-consciousness probeert de mind voortdurend om aan de hand van verhalen over jezelf en je omgeving de juiste richting voor jou (en je naasten) te bepalen.
Er zijn natuurlijk wel gevoelens, maar ook die zijn dan meestal gebaseerd op verhalen. En als dat niet zo is wordt er wel een verhaal over gemaakt.

In Presence wordt je aandacht niet afgeleid door verhalen over jezelf of anderen. Je bent weer geworteld in de werkelijkheid die aanwezig is achter alle verhalen.

In Presence word je je helder gewaar van de subtielere achtergrondinformatie in je en om je heen. De gevoelsdimensie en de achtergrond van het bestaan komen online. Je wordt je gewaar van zaken die tot dan toe onzichtbaar waren.

Presence is zonder twijfel de meest waardevolle hulpbron bij zelfonderzoek, innerlijk leiderschap en diepe transformatie. Ik coach je vanuit Presence, help je om Presence zelf te herontdekken en te integreren in je leven. Zakelijk en prive.
Presence

Presence is the most natural state of awareness. It will feel surprisingly familiar. Young children spend the majority of their day in Presence or as Presence But on our journey into adulthood, our mind demands ever more of our attention and we gradually lose the ability to be Present. Until we spend most of every day in our familiar mental-emotional survival consciousness and Presence is all but forgotten.

When you're reading this, it's time to rediscover Presence and enrich your life with it.

In Presence you are more sensitive, clearer, more peaceful and more connected than in story-consciousness.
It is a state where subtle insights are discernible and your mind, nervous system and body can recover. A kind of reset button that takes you back to the essence.

In story consciousness, the mind rules. It is constantly trying to determine the right direction for you (and your loved ones) on the basis of stories. Sure, there are feelings, but even these are mostly based on subconscious stories and are in turn judged and managed by the head when you reside in story-consciousness.

In Presence, your attention is not distracted by stories about yourself or others. You are again grounded in the One Reality that is present behind all stories.

In Presence you become clearly aware of much more subtle background information within and around you. The emotional dimension and the background of existence come online. You become aware of things that were invisible to you in storie-consciousness.

Presence is without a doubt the most valuable resource for self-inquiry, gaining inner leadership and deep, sustainable transformation processes. I am fully available to you to help you to rediscover Presence for yourself and integrate it into your life. Either in a corporate context or privately.